Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.acuball.pl

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu regulamin Sklepu internetowego acuBall.pl, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów.
Na stronie www.acuball.pl oferujemy Państwu nabycie produktów rehabilitacyjnych marki acuball

§ 1
Zawarcie umowy i dostawa towaru

 1. Stroną umowy jest firma Przemysław Lutomski os. Wł.Łokietka 12a/3, 61-616 Poznań  NIP: 9720956487. Numer rachunku bankowego: 24 1140 2004 0000 3702 4323 7564 mBank.
 2. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” oznacza złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku.
 3. Zawarcie umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa mailowego potwierdzenia zamówienia.
 4. Zamówione produkty zostaną wysłane po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem punktu 3.2 poniżej) oraz kosztów dodatkowych w tym w szczególności dostawy, płatności o ile nie są one pokrywane przez nas zgodnie z punktem 2 w §2.
 5. Zamówienia realizujemy na terenie Polski w dniach roboczych czyli od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
Ceny, koszty wysyłki i wysyłka ekspresowa

 1. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawki VAT w Polsce.
 2. Aż do chwili pełnej zapłaty za produkty, są one własnością Sprzedającego.
 3. Koszty wysyłki ujęte są w zamówieniu i wskazane jako koszty dostawy, z wyjątkiem sytuacji, w której dostawę opłaca Sprzedający.

§ 3
Płatności

 1. Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: przelew internetowy (tpay.pl) oraz gotówka.
 2. Akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
 3. Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 6
Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

Produkty acuball mogą Państwo oddać zgodnie z ustawowym prawem do odstąpienia od umowy w przypadku odesłania towarów dostępny jest formularz zwrotu dostępnego do pobrania tutaj.

§ 7
Pouczenie w kwestii prawa do odstapienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn.
 2. Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia weszli/weszła w posiadanie produktu.
 3. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Przemysław Lutomski os. Wł.Łokietka 12a/3, 61-616 Poznań, NIP: 9720956487, telefon:  604199124, e-mail: sklep@acuball.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila).
 4. Do Państwa dyspozycji oddajemy wzór formularza odstąpienia od umowy, który należy wypełnić i przesłać lub przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu sklep@acuball.pl.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia (np. drogą mailową) lub formularza otrzymają Państwo potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

Możemy odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że towar został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
Termin uważa się za dochowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

W celu odstąpienia od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza: – Adresat: Przemysław Lutomski os. Wł.Łokietka 12a/3  61-616 Poznań

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data

(*) niepotrzebne skreślić
i przesłanie go do nas na poniższy adres:
Przemysław Lutomski os. Wł.Łokietka 12a/3  61-616 Poznań

lub na adres e-mail:  sklep@acuball.pl

§ 8
Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

§ 9
Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

 1. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.
 2. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.acuball.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

§ 10
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres sklep@acuball.pl (w tytule maila REKLAMACJA,).
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. Reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów: uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, uszkodzenia powstałe na skutek niezgodnie z przeznaczeniem, przebarwienia.
 4. Przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show